Souhlas se zpracováním osobních údajů k marketingovým účelům

Souhlas se zpracováním osobních údajů k marketingovým účelům

Subjekt osobních údajů souhlasí se zpracováním osobních údajů ve formě:

- jméno, příjmení, emailová adresa, telefon, doručovací adresa

společností BARNABY LIMITED s.r.o., se sídlem Elišky Peškové 749/13, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČ 075 99 692: DIČ 075 99 692, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 303835, jakožto správcem osobních údajů (dále jen „Správce“) k marketingovým účelům spočívajícím:

- v zařazení osobních údajů do databáze Správce
- v nabízení produktů a služeb Správce (reklama)
- jakož i pro zasílání obchodních sdělení (newsletterů) prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů

Osobní údaje budou uloženy a zpracovávány po dobu 5 let nebo do odvolání mého souhlasu. Beru na vědomí, že výše udělený souhlas mohu kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena oprávněnost zpracování osobních údajů před okamžikem, kdy byl odvolán. Odvolání souhlasu lze provést prostřednictvím emailu: info@barnaby.cz

Po ukončení doby nebo po odvolání souhlasu může Správce uchovávat pouze údaje potřebné k tomu, aby mohl prokázat, že osobní údaje zpracovával řádně, a v souladu s tímto souhlasem a právními předpisy. Pokud Správce zpracovává osobní údaje i z jiných důvodů a k jiným účelům, než jaké jsou uvedeny v tomto souhlasu (např. za účelem uzavření kupní smlouvy), bude Vaše osobní údaje z těchto důvodů zpracovávat i nadále.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

- poskytovatel softwaru (Shoptet.cz, Účetní systém)
poskytovatel marketingových služeb (Mailchimp, Facebook, Instagram, Google Analytics)
- poskytovatelé vybraných přepravních služeb
- případně další poskytovatelé zpracovatelských služeb, nebo služeb, které však v současné době společnost nevyužívá

Subjekt osobních údajů má právo požadovat od Správce přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Subjekt údajů má právo na přenositelnost údajů. To znamená, že na žádost subjektu údajů Vám Správce předá osobní údaje, které na základě tohoto souhlasu zpracovává ve strojově čitelném formátu nebo je takto předá jinému správci, kterého si subjekt údajů zvolí, pokud je to technicky možné. Subjekt údajů má také právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Pokud subjekt údajů uplatní námitku proti zpracovávání pro účely přímého marketingu – zasílání e-mailových sdělení, je Správce povinen bez dalšího ukončit zpracovávání údajů za tímto účelem.

Žádosti, ve kterých subjekt osobních údajů uplatní práva uvedená v předchozí větě, budou posouzeny podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“), a podle dalších platných právních předpisů. Správce se snaží reagovat bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Pokud je posouzení žádosti složité, nebo je počet žádostí vysoký, je Správce oprávněn lhůtu prodloužit až o dva měsíce. Správce reaguje na žádosti bezplatně, pokud jsou však žádosti zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména pokud se opakují, může Správce požadovat poplatek zohledňující náklady vyřízení žádosti nebo odmítnout vyhovět žádosti.

Subjekt osobních údajů má právo podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, stížnost, pokud je porušeno nařízení GDPR. 
Kontaktní údaje dozorového úřadu: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, elektronická podatelna: posta@uoou.cz.

Kontaktní údaje na Správce:  


BARNABY LIMITED s.r.o.
Elišky Peškové 749/13, Smíchov, 150 00 Praha 5

Správce můžete kontaktovat písemně, na adrese uvedené výše, nebo e-mailem: info@barnaby.cz nebo telefonicky na čísle +420 737 883 357

Správce nemá povinnost jmenovat pověřence.