Obchodní podmínky

 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

BARNABY LIMITED s.r.o.

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
 • Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané podle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) společností BARNABY LIMITED s.r.o., IČO: 075 99 692, DIČ: CZ075 99 692, se sídlem Elišky Peškové 749/13, Smíchov, 150 00 Praha 5, zapsanou u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 303835 (dále jen „prodávající“).
 • Obchodní podmínky prodávajícího upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“) umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.barnaby.cz (dále jen „webová stránka“).
 • Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 • Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.
 • Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 1. INFORMACE O ZBOŽÍ A CENÁCH
 • Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně všech souvisejících poplatků. Náklady na balení a dodání zboží jsou uvedeny zvlášť. Nabídka prodeje zboží
  a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 • Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
 • Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením
  a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České a Slovenské republiky. V případě dodání zboží do jiné země, než je Česká a Slovenská republika sjedná prodávající s kupujícím individuální podmínky a cenu dopravy předem
  na info@barnaby.cz.
 • Případné slevy z kupní ceny nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.
 1. UŽIVATELSKÝ ÚČET
 • Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní, ze kterého může provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu. Kupující může provést přihlášení do webového rozhraní obchodu též prostřednictvím Facebooku.
 • Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 • Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.
 • Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 • Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než šest 6 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
 • Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 1. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
 • Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu.
  Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
  • objednávaném zboží,
  • způsobu úhrady kupní ceny zboží,
  • údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží,
  • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
 • Objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu.
 • Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ODESLAT OBJEDNÁVKU“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
 • Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky, množství objednávaného zboží, výši kupní ceny nebo předpokládaných nákladů
  na dopravu požádat kupujícího o dodatečné písemné potvrzení objednávky zaslané prodávajícímu elektronickou poštou.
 • Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací) ze strany prodávajícího, jenž je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu kupujícího.
 • Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.
 • Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku (zejména nikoli však výlučně e-mail, Facebook messenger) při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
 1. PLATEBNÍ PODMÍNKY A DODÁNÍ ZBOŽÍ
 • Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2401540509/2010 v CZK a č.ú. 2601540511/2010 v EUR vedený u Fio banka, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“),
 • bezhotovostně prostřednictvím platebního systému třetí osoby.
 • Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží (dále jen „kupní cena“).
 • V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do tří dnů od uzavření kupní smlouvy.
 • V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 • Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení kupní ceny a zašle jej v tištěné podobě společně s dodávkou zboží. Faktura může být poslána, po písemném vyžádání kupujícím, i v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
 • V případě výměny zboží bude kupujícímu účtováno poštovné na dodání nového zboží, a to bezhotovostním převodem na účet prodávajícího. O výši poštovného bude kupující prodávajícím předem informován postupem uvedeným v čl. 2.1. obchodních podmínek.
 1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY, VÝMĚNA ZBOŽÍ
 • Kupující bere na vědomí, že od kupní smlouvy nelze odstoupit v případech uvedených v ustanovení § 1837 občanského zákoníku. Zejména nelze odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, dále od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
 • Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 6.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující, který je spotřebitelem, v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit jednostranným prohlášením, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít Formulář na odstoupení od smlouvy spotřebitelem poskytovaný prodávajícím, jenž je k dispozici na webových stránkách prodávajícího. Odstoupení od kupní smlouvy doporučuje prodávající zaslat na adresu:

  BARNABY LIMITED s.r.o.,
  Vodičkova 736/17,
  Praha 1, 110 00

 • V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 6.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to ve všech případech vrácení zboží.
 • V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 6.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (spotřebitele) do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. V případě úhrady zboží dárkovým poukazem, vrátí prodávající kupujícímu zpět dárkový poukaz. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující (spotřebitel) od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Kupující nese v případě odstoupení od smlouvy vynaložené náklady (zejména nikoli však výlučně poštovné).
 • Zboží má být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, odpovídá kupující prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Při vracení zboží je kupující povinen věc řádně zabalit a zvolit vhodný způsob dopravy, v opačném případě odpovídat kupující za poškození zboží, k němuž při přepravě zboží došlo.
 • Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě, kdy zboží nemá skladem a zboží, jenž je předmětem kupní smlouvy, mu nebylo dodáno dodavatelem ani ve lhůtě třiceti (30) dnů od uzavření kupní smlouvy. V případě odstoupení od kupní smlouvy prodávajícím, vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
 • Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. Dárky není možné vyměnit či za ně v případě odstoupení od kupní smlouvy požadovat finanční náhradu.
 • Kupující má právo na výměnu zboží za zboží jiné ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od doručení. Zboží nemusí být vráceno v originálním obalu, avšak prodávající má právo na náhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu. Zboží určené k výměně je kupující povinen řádně zabalit, aby nedošlo během dopravy k jeho poškození. Náhradu nákladů na poštovné nese kupující.
 1. ODPOVĚDNOST ZA VADY
 • Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ustanoveními občanského zákoníku.
 • Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 • Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebené zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Reklamace se dále nevztahuje na změny vlastností zboží a jejich součástí, které vznikly vlivem mechanického používání, záměny v účelovém použití věci nebo mechanického poškození v závislosti na intenzitě a způsobu používání.
  V případě výskytu vady se kupující zavazuje bez zbytečného odkladu uplatnit reklamaci a výrobek dále nepoužívat. Při používání zboží s vyskytnuvší se možnou vadou může dojít k prohloubení vady až do stavu neopravitelnosti nebo úplného zničení zboží.
 • Za vadu zboží se nepovažuje mimo jiné určitý barevný nebo strukturovaný rozdíl u přírodních (např. kůže), textilních a umělých materiálů. Za vadu se rovněž nepovažují nerovnosti materiálu či barevné odchylky vzniklé technologickým postupem při výrobě. Každý výrobek je originál a může se částečně barevně či strukturou odlišovat od fotografie na našich internetových stránkách. Kupující bere na vědomí, že vlastnosti (včetně barevných vlastností), zejména přírodních materiálů (např. kůže), se mohou v průběhu času měnit. Podrobnější informace naleznete v dokumentu PÉČE O VÝROBEK, který je přiložen do balíčku ke každé objednávce.
 • Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese BARNABY LIMITED s.r.o.,
  Vodičkova 736/17, Praha 1, 110 00. Pro účely rozhodnutí o reklamaci je nutné, aby bylo reklamované zboží prodávajícímu předáno k posouzení. Prodávající doporučuje reklamace zasílat na adresu BARNABY LIMITED s.r.o., Vodičkova 736/17, Praha 1, 110 00.
 • Kupující má právo na náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění reklamace (zejména náklady na poštovné a balné) pouze v případě, že je reklamace prodávajícím uznána. V ostatních případech nese náklady kupující.
 • Další práva a povinnosti stran v případě uplatnění reklamace upravuje Reklamační řád, který je přílohou těchto obchodních podmínek. 
 1. DÁRKOVÉ POUKAZY – PODMÍNKY K UPLATNĚNÍ
 • Dárkový poukaz je určen k úhradě zboží na webových stránkách www.barnaby.cz a je považován za ekvivalent peněžního prostředku. Dárkový poukaz je platný tři (3) měsíce od data vystavení.
 • Dárkový poukaz je zasílán pouze prostřednictvím elektronické pošty na emailovou adresu, včetně kódu. Dárkový poukaz je možné uplatnit uvedením kódu do pole slevový kupón v košíku objednávky. Dárkový poukaz je možné uplatnit pouze v celé jeho hodnotě, a to pouze jednou. Uplatnění Dárkového poukazu uvedením jeho kódu při online objednávce na webových stránkách pozbývá tento Dárkový poukaz platnosti. V případě, že kupující při objednávce nevyužije celou hodnotu dárkového poukazu, zbývající nevyužitá hodnota dárkového poukazu propadá.
 • Dárkový poukaz nelze, po uplynutí lhůty pro odstoupení od smlouvy spotřebitelem na základě, které byl dárkový poukaz spotřebitelem zakoupen, vrátit
  a požadovat za něj peníze. V případě odstoupení od kupní smlouvy na nákup zboží na webových stránkách, kde za cenu zboží bylo zaplaceno dárkovým poukazem, vrátí prodávající kupujícímu původní dárkový poukaz, nebo prodávající kupujícímu vydá nový dárkový poukaz v hodnotě vráceného zboží.
 • Prodávající není odpovědný za ztrátu, odcizení nebo zneužití dárkového poukazu.
 1. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
 • Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 • Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 250 Kč (slovy: dvě stě padesát korun českých) nebo je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
 • V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 • Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.
 1. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ
 • K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 • Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 • Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
 1. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
 • Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží převzetím zboží, to však neplatí, nebyla-li doposud uhrazena kupní cena za zboží. V takovém případě nabývá kupující vlastnické právo ke zboží až zaplacením celé kupní ceny zboží.
 • Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.
 • Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího, a který je v souladu s jeho určením.
 • Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 • Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.
 • Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@barnaby.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ
 • Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“)
  a prováděcími předpisy.
 • Informace o zpracování osobních údajů Kupujícího jsou obsaženy v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů zákazníků (GDPR).
 • Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.
 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 • Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 • Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
 • Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 • Kontaktní údaje prodávajícího:

  adresa pro doručování BARNABY LIMITED s.r.o.,
                                       Vodičkova 736/17,
                                       Praha 1, 110 00

  adresa elektronické pošty: info@barnaby.cz
  telefon: +420 737 883 357

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1.12.2018

V Praze dne 1.12.2018, BARNABY LIMITED s.r.o.

Formuláře